Tervetuloa Puukassan nettisivuille!

Puukassa palvelee jäsenistöä, kassastamme kiinnostuneita sekä työnantajia.

 

Puukassan jäsenet työskentelevät mekaanisessa metsäteollisuudessa, puusepänteollisuudessa metsä- ja metsäkonealalla, venealalla sekä maatalousaloilla. Välilehdeltä Jäsenyys, otsikosta Jäseneksi Puukassaan, on

luettelo työttömyyskassan jäsenten sopimusaloista.                        

            

Kehitämme sivujen sisältöä, tavoitteena palvella jäsenistöä mahdollisimman hyvin. Lähetä palautteesi sivujen toimivuudesta sekä kehittämisehdotuksiasi osoitteeseen palaute@puuliitto.fi

Metsuri - talviTYÖTTÖMYYSTURVALAKI UUDISTUU VUODEN 2014 ALUSSA

Työttömyysturvalakiin tulee vuodenvaihteessa merkittäviä muutoksia, joista keskeisimmät on pyritty kuvaamaan tässä mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Lakiesitykset on käsitelty eduskunnassa marraskuun lopulla eikä sisältöihin enää ole tulossa muutoksia, mutta sosiaali- ja terveysministeriö ei ole vielä antanut työttömyyskassoille soveltamisohjeita uusista säännöksistä. Näin ollen työttömyyskassoillakaan ei ole vielä varmaa tietoa kaikista soveltamiseen liittyvistä käytännöistä.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan edellytykset voivat täyttyä kuudessa kuukaudessa

Palkansaajan ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen ja työskennellyt ennen työttömyyden alkamista määrätyn ajan. Näitä edellytyksiä kutsutaan jäsenyys- ja työssäoloehdoksi.

 

Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehto lyhenee vuoden alussa 34 kalenteriviikosta 26 kalenteri­viikkoon. Tämä tarkoittaa, että kassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan
26 viikon jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.

 

Lyhyempi 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehto koskee niitä henkilöitä, jotka ovat työskennelleet 29.12.2013 jälkeen vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän työviikon ajan.

Omavastuuaika lyhenee

Työttömyyden alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta.

 

Omavastuuaika asetetaan myös silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen perusteella.

 

Omavastuuaika lyhenee vuodenvaihteessa seitsemästä arkipäivästä (ma-pe) viiteen arkipäivään. Uutta säännöstä sovelletaan, jos omavastuuajan ensimmäinen päivä on vuodenvaihteen jälkeen.

Päiväraha lasketaan enintään kerran vuodessa

Ansiopäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltäneiden ansioiden perusteella työttömyyden alkaessa.

 

Ansiopäivärahan määrä lasketaan myös silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen perusteella.

 

Ansiopäivärahan määrä lasketaan vuodenvaihteen jälkeen enintään kerran vuodessa.

 

Työhistoria ja kieltäytyminen työllistymistä edistävästä palvelusta vaikuttavat ansio-osan enimmäismaksuaikaan

Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansioihin perustuvasta
ansio-osasta.

 

Ansio-osan 500 päivän enimmäismaksuajasta vähennetään jatkossa 100 päivää, jos henkilöllä on alle kolmen vuoden työhistoria.

 

Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää myös silloin, jos henkilö kieltäytyy ensimmäisen 250 työttömyyspäivärahapäivän aikana työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttää palvelun.

 

Vähennystä ei tehdä palvelusta kieltäytymisen ja palvelun keskeyttämisen perusteella, jos henkilö osallistuu palveluun 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana vähintään 40 päivän ajan ja saa tältä ajalta korotettua ansio-osaa.

 

Silloin kun ansio-osan enimmäismaksuaikaa on lyhennetty, työttömyyskassa maksaa ansiopäivä­rahan peruspäivärahan suuruisena viimeisen 100 tai 200 päivän ajalta. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden päivärahan maksamisen enimmäismaksuaika alkaa lakimuutoksen jälkeen.

 

Työtuloille suojaosa

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos henkilö on työllistynyt osittain. Tämä tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet ansaitusta työtulosta.

 

Vuodenvaihteen jälkeen alle 300 euron työtulot kuukaudessa tai 279 euron työtulot neljän viikon jaksossa eivät vaikuta ansiopäivärahan määrään. Näiden työtulojen ylittävät tulot sovitellaan.

 

Päivärahan ja työtulon yhteissumma ei kuitenkaan voi olla suurempi, kuin se palkka, jonka perusteella päiväraha on määritelty. Tästä syystä myös alle 300 euron työtulo voi joissain tilanteissa vaikuttaa päivärahan määrään ja näistäkin työtuloista tulee aina toimittaa palkkatodistus päivärahahakemuksen liitteenä.

 

Korotusosiin muutoksia

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korkeammalla tasolla, jos henkilölle on kertynyt riittävä työhistoria tai jos hän osallistuu työllistymistä edistävään palveluun.

 

Lakimuutoksen myötä työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettava muutosturvan ansio-osa poistuu ja korotetun ansio-osan taso nostetaan muutosturvan ansio-osan tasolle. Palvelujen ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivän ajalta.

 

20 vuoden työhistorian perusteella maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 90 päivän ajan aikaisemman 100 päivän sijasta. Kolmen vuoden työhistorian perusteella ei enää makseta korotettua ansio-osaa 20 päivän ajalta.

 

Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee

Ikääntyville pitkäaikaistyöttömille voidaan maksaa ansiopäiväraha 500 päivän enimmäisajan jälkeen lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta.

 

Lisäpäiväoikeuden ikäraja on jatkossa 61 vuotta niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai sen jälkeen. Vuosina 1950–1954 syntyneillä ikäraja on edelleen 59 vuotta ja vuosina 1955–1956 syntyneillä 60 vuotta.

 

Ansiopäivärahan maksaminen lisäpäiviltä edellyttää, että henkilö on työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

 

Ikääntyvien työssäoloehto voi kertyä myös työllistymistä edistävässä palvelussa

Vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneillä yli 60-vuotiailla työssäoloehto voi kertyä myös työllistymistä edistävässä palvelussa olon ajalta. Jos työssäoloehtoon on luettu aikaa palvelussa, päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, vaikka työssäoloehto täyttyy ja päivät nollataan. Tämä säännös tulee käytännössä sovellettavaksi vasta 1.1.2017 alkaen.

 

Kaikki palkkatulot mukaan palkan määrittelyyn

Ansiopäivärahan määrittelyyn lasketaan vuodenvaihteen jälkeen mukaan myös useilta eri työn­antajilta saadut palkkatulot, vaikka tehty työaika yhteensä ylittäisi 40 tuntia.

 

Palkkatietojen antaminen helpottuu

Palkkatiedon päättymisen ja työttömyyden alkamisen välissä voi olla 30 päivää.

 

Esimerkiksi lomautustilanteissa kaikkien saman kalenterikuukauden aikana lomautettavien työn­tekijöiden palkkatodistukset voivat olla edellisen kalenterikuukauden loppuun. Päivärahan perusteena oleva palkka lasketaan kuitenkin aina ajalta, jona on täyttänyt työssäoloehdon eli vähintään 26 kalenteriviikolta.

 Ajankohtaista

Työtön voi ansaita 300 euroa ilman ansioturvan pienentymistä

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 30.12.2013 tulkinnan, joka vaikuttaa työtuloille säädetyn 300 euron suojaosan toteutumiseen. Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi jatkossa olla suurempi kuin päivärahan perusteena oleva palkka, jos kuukaudessa ansaittu työtulo jää alle 300 euron suojaosan. Jatkossa työtön voi siis ansaita 300 euroa ilman, että ansiopäiväraha pienenee päivärahalle ja työtulolle asetetun enimmäisrajan johdosta. Silloin kun työtulo on suurempi kuin 300 euroa kuukaudessa, ansiopäiväraha sovitellaan, eli päivärahasta vähennetään puolet suojaosan ylittävästä työtulosta. Ansiopäiväraha pienenee tällöin lisäksi, jos ansiopäivärahan ja työtulon yhteissumma on suurempi kuin päivärahan perusteena oleva palkka.

Lue lisää

Vuoden 2014 verokorttia ei tarvitse lähettää Puukassalle

Työttömyyskassa saa jäsentensä verotiedot suoraan verottajalta. Tämän johdosta 1.2.2014 voimaan tulevia verokortteja ei tarvitse lähettää työttömyyskassaan.

Lue lisää

Lomautettujen asiointi TE-toimistossa on muuttunut

Lomautettujen on täytynyt 1.7.2013 alkaen ilmoittautua itse työnhakijaksi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi. Työnhaku ei tule enää voimaan työnantajan ilmoituksella, jos lomautus on alkanut heinäkuussa tai myöhemmin. Samalla työnantajien ei tarvitse enää ilmoittaa yksittäistä lomautettua koskevia tietoja TE-toimistolle. Uudella menettelyllä lomautetut saavat entistä yhdenmukaisempaa ja tasapuolisempaa palvelua. Työnhaun käynnistäminen ja lomautetulle tarjottava palvelu eivät enää riipu työnantajien lomauttamien työntekijöiden määrästä ja lomautuksen toteuttamistavasta. Jos lomautus on alkanut 30.6. tai aiemmin, työnhaku on tullut voimaan, jos työnantaja on tehnyt lomautettavasta työntekijästä ryhmälomautusilmoituksen TE-toimistolle.

Lue lisää

Puukassan jäsentyytyväisyys on hyvällä tasolla

Puukassa teetti maalis-huhtikuussa yhdessä 11 muun työttömyyskassan kanssa historiansa ensimmäisen jäsentyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin lähettämällä sähköpostilla vastauslinkki kaikille niille 12 637 Puukassan jäsenelle, jotka ovat ilmoittaneet yhteystiedoissaan sähköpostiosoitteensa. Lisäksi kyselyyn oli mahdollista vastata Puukassan nettisivun kautta ja kyselyä mainostettiin mm. Puuliiton Särmä-lehdessä sekä sähköisessä uutiskirjeessä. Kyselyyn vastasi 1 763 jäsentä, joista vain 10 vastasi nettisivuilla olleen avoimen linkin kautta. Puukassalla vastausprosentti oli 14, kun kaikkien kyselyn toteuttaneiden kassojen keskiarvo oli 13.

Lue lisääJasenhankinta10cm

 

Tatsi